Ponuky v okolí

Character may be manifested in the great moments, but it is made.

Poskytnutie informácií a  oznámení ohľadom spracúvania osobných údajov

v zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a rada EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie EU“) a ust. § 19 zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“)

Spoločnosť FoxoBoxo SK, s.r.o., so sídlom Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 47 220 139, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v odd. Sro, vo vl. č. 90597/B (ďalej len „prevádzkovateľ“) poskytuje dotknutej osobe tieto informácie a oznámenia:


Prevádzkovateľ osobných údajov:
FoxoBoxo SK, s.r.o., so sídlom Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 47 220 139, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v odd. Sro, vo vl. č. 90597/B tel.: 02/3211 7675, e-mail: kontakt@odpadnes.sk

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na základe týchto právnych základov je nevyhnutné:
   • spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
   • spracovávanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa, a to na účel priameho marketingu,
   • na základe súhlasu dotknutej osoby udeleného na účel registrácie na webových stránkach prevádzkovateľa.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak sa osobné údaje spracúvajú podľa čl. 6 písm. f) nariadenia EU (t.j. § 13 ods. 1 písm. f) zákona):
Spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu sa považuje za oprávnený záujem na spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom v zmysle bodu 47 recitálu nariadenia EU. Dotknutá osoba má právo namietať proti takému spracúvaniu vrátane profilovania, pokiaľ súvisí s takýmto priamym marketingom, bez ohľadu na to, či ide o pôvodné alebo ďalšie spracúvanie, a to kedykoľvek a bezplatne, pričom ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

Príjemcovia, resp. kategórie príjemcov, osobných údajov:
Osobné údaje sa budú poskytovať:
   • osobám, ktoré sa budú podieľať na plnení zmluvy uzavretej s dotknutou osobou a ktorým je nevyhnutné,
   • osobe, ktorá vykonáva pre prevádzkovateľa účtovné a daňové služby.

Informácia o prenose osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii
Prevádzkovateľ nezamýšľa poskytovať údaje mimo krajín Európskej únie a krajín, ktoré sú zmluvné strany Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho priestoru. Preto nebudú osobné údaje poskytované do tretích krajín.

Doba uchovávania alebo kritéria na jej určenie:
Osobné údaje sa budú uchovávať po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou.
Osobné údaje spracúvané výlučne na účel registrácie na webových stránkach prevádzkovateľa budú spracúvané po dobu trvania platnosti tejto registrácie.
Osobné údaje potrebné na vykonávanie priameho marketingu budú uchovávané počas trvania oprávneného záujmu prevádzkovateľa na spracúvanie osobných údajov, pokiaľ predtým nedôjde k namietaniu voči ich spracúvaniu dotknutou osobou.
Osobné údaje sa však budú spracúvať najneskôr do naplnenia účelu spracúvania osobných údajov. Osobné údaje môže prevádzkovateľ spracúvať po dobu vyžadovanú právnymi predpismi upravujúcimi archiváciu údajov, pokiaľ sa budú spracúvať výlučne na účel tejto archivácie.

Informácia, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje.
Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a taktiež požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť osobné údaje.

Informácia o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania
Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.


Dotknutá osoba má podľa Nariadenia EU tieto práva týkajúce sa ochrany osobných údajov:

1. PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas na spracúvanie jej osobných údajov, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe udeleného súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

2. PRÁVO PODAŤ NÁVRH NA ZAČATIE KONANIA

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorého účelom je zistiť či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov.

3. PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa písomné potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva.

4. PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV, NA VYMAZANIE, NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, resp. neúplné údaje doplnil, obmedzil spracúvanie osobných údajov alebo aby osobné údaje vymazal.

5. PRÁVO NA PRENOSNOSŤ ÚDAJOV

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

6. PRÁVO NAMIETAŤ

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi alebo na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

7. AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.


V Bratislave, dňa 12.8.2022