Ponuky v okolí

Character may be manifested in the great moments, but it is made.

Podmienky používania

Prevádzkovateľ poskytuje Službu Používateľom na základe nasledujúcich podmienok (ďalej len „Podmienky používania“ v príslušnom gramatickom tvare), ktoré môžu byť z času na čas doplnené bez toho, aby o tom Používateľov upovedomil.

Používateľ súhlasí s tým, že Služba môže zahŕňať aj reklamu a že táto reklama je potrebná pre riadne fungovanie Služby. Taktiež súhlasí s tým, že Služba zahŕňa aj určitú formu komunikácie, ako napríklad rôzne oznamy, administratívne správy a letáky a že táto komunikácia je súčasťou členstva v Službe a že nebude mať možnosť odmietnuť ju. Pokiaľ nebude výslovne určené inak, akékoľvek ďalšie nové súčasti, ktoré rozšíria doteraz ponúkané služby, vrátane nových vlastností Služby, budú podliehať týmto Podmienkam používania.

1. Vysvetlivky pojmov

Prevádzkovateľ - prevádzkovateľom Služby je Spoločnosť:

ADV Europe, s.r.o.,
so sídlom Hodžova 8, 010 01 Žilina, SR

IČO: 46 681 850

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 56722/L

Služba - internetová stránka prevádzkovaná na doméne *.odpadnes.sk. Vďaka svojmu systému nástrojov dostupných cez rôzne médiá, ktoré sú známe v súčasnosti alebo budú vyvinuté v budúcnosti, poskytuje svojim Používateľom prístup k obsahu, ktorý je zostavený z poskytnutých informácii od Partnerov o zľavách 24 hodín denne, 7 dní v týždni a 365 dní v roku s výnimkou plánovaných odstávok.

Používateľ - osoba, ktorá pomocou vhodného softwarového vybavenia a počítačového zariadenia využíva služby sprístupnené Prevádzkovateľom na webovej stránke.

Server - znamená hardvérové zariadenie alebo technické zariadenie alebo softvérové riešenie slúžiace na zabezpečenie prevádzky a funkčnosti Služby.

Partner - fyzická alebo právnická osoba, ktorá je prevádzkovateľom serveru a využíva Službu na prezentovanie tovarov a služieb Používateľom.

Obsah - priestor, ktorý môže byť zobrazovaný v podobe textu, obrazu, zvuku alebo videa v elektronickej forme.

2. Základné podmienky

Služba je Používateľom poskytovaná zadarmo. Prevádzkovateľ služby nenesie zodpovednosť za obsah prezentácie tovarov a služieb.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo použiť prezentácie tovarov a služieb na iných inzertných serveroch.

Prevádzkovateľ iba sprostredkováva kontakt medzi predávajúcim a kupujúcim a nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie alebo upotrebiteľnosť ponúkaných služieb a tovaru.

3. Ochrana súkromia

Údaje poskytnuté za účelom odosielania zliav na Váš mail a ďalšie určité informácie o Vás podliehajú pod našu ochranu súkromia. Používaním Služby súhlasíte so zhromažďovaním a používaním týchto informácií.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že údaje o Používateľoch uchová a použije v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov. Tento odstavec neplatí v prípade, ak si kontaktné informácie vyzbierajú automatizované vyhľadávacie roboty, ako napr. Google.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou.

4. Zveľaďovanie Služby

Odoslaním nápadov, podnetov, dokumentov, a/alebo návrhov Prevádzkovateľovi cez Službu pre podnety alebo spätnú väzbu, beriete na vedomie a súhlasíte, že: 4.1 vaše príspevky neobsahujú dôverné alebo proprietárne informácie; 4.2 Prevádzkovateľ nie je pod žiadnym záväzkom dôvernosti, explicitným či implicitným, čo sa týka príspevkov; 4.3 Prevádzkovateľ bude mať právo používať alebo uverejniť (alebo si vybrať nepoužívať alebo neuverejniť) takéto príspevky za akýmkoľvek účelom, akýmkoľvek spôsobom, v akomkoľvek médiu kdekoľvek na svete; 4.4 Prevádzkovateľ môže o niečom podobnom ako sú príspevky uvažovať alebo už mať vo vývoji; 4.5 vaše príspevky sa automaticky stávajú vlastníctvom Prevádzkovateľa bez akýchkoľvek záväzkov zo strany Prevádzkovateľ voči vám; a 4.6 nemáte právo na žiadnu kompenzáciu či náhradu výdavkov akéhokoľvek druhu od Prevádzkovateľa za žiadnych okolností.

5. Náhrada škody

Súhlasíte zbaviť zodpovednosti Prevádzkovateľa a jej zamestnancov, spolupracovníkov a poskytovateľom licencie proti škode z akéhokoľvek nároku alebo požiadavky, vrátane rozumných poplatkov za právnikov, vznesenej akoukoľvek treťou stranou kvôli alebo v dôsledku obsahu, ktorý odošlete elektronicky, poštou, vysielaním alebo ho inak urobíte dostupným prostredníctvom Služby, vašim používaním Služby, vašim pripojením do Služby, vašim porušením Podmienok používania, alebo vašim porušením akýchkoľvek práv iných.

6. Žiadne obchodovanie so Službou

Súhlasíte, že žiadnu časť Služby, používanie Služby alebo prístup k Službe nebudete reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, obchodovať, sprostredkovávať predaj alebo využívať na akékoľvek komerčné účely.

7. Modifikácie Služby

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek a z času na čas modifikovať alebo ukončiť trvalo alebo dočasne Službu (alebo nejakú jej časť) s upozornením alebo bez upozornenia. Súhlasíte, že Prevádzkovateľ nebude právne zodpovedný voči vám alebo akejkoľvek tretej strane za akúkoľvek modifikáciu, prerušenie alebo ukončenie Služby.

8. Jednanie s Partnermi

Vaša korešpondencia alebo obchodné jednania s Partnermi alebo účasť na propagácii Partnerov, ktorí sa objavujú na Službe alebo prostredníctvom nej, vrátane platby a dodávky príslušného tovaru alebo služieb, a akékoľvek iné podmienky, záruky alebo reprezentácie súvisiace s takýmito jednaniami, sú výhradne medzi vami a týmto Partnerom. Súhlasíte, že Prevádzkovateľ nebude právne ani inak zodpovedný za akúkoľvek stratu alebo škodu akéhokoľvek druhu vzniknutú v dôsledku akýchkoľvek takýchto jednaní alebo v dôsledku prítomnosti takýchto Partnerov na Službe.

9. Odkazy na iné stránky

Služba môže poskytovať, alebo tretie strany môžu poskytovať odkazy na iné stránky internetu alebo zdroje. Nakoľko Prevádzkovateľ nemá žiadnu kontrolu nad týmito stránkami a zdrojmi, beriete na vedomie a súhlasíte, že Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za dostupnosť takýchto externých stránok alebo zdrojov a nie je právne ani inak zodpovedný za akýkoľvek Obsah, reklamu, výrobky alebo iné materiály na takýchto stránkach alebo zdrojoch, alebo dostupné na nich. Ďalej beriete na vedomie a súhlasíte, že Prevádzkovateľ nebude právne ani inak zodpovedný, priamo či nepriamo, za žiadnu škodu alebo stratu spôsobenú, alebo údajne spôsobenú, používaním alebo spoliehaním sa na takýto Obsah, tovaru alebo služieb dostupných na akejkoľvek takejto stránke alebo zdroji, alebo v spojitosti s používaním takéhoto Obsahu, tovaru alebo služieb.

10. Vlastnícke práva Prevádzkovateľa

Beriete na vedomie, že Služba a akýkoľvek potrebný softvér používaný v spojitosti so Službou obsahuje proprietárne a dôverné informácie, ktoré sú chránené platným zákonom o duševnom vlastníctve a inými príslušnými zákonmi. Ďalej beriete tiež na vedomie a súhlasíte, že Obsah nachádzajúci sa v sponzorských reklamách alebo informáciách, ktoré sú vám prezentované prostredníctvom Služby alebo Inzerentmi, je chránený autorskými právami, obchodnými značkami, značkami služby, patentmi, alebo inými vlastníckymi právami a zákonmi. Súhlasíte, že nebudete modifikovať, prenajímať, dávať na leasing, požičiavať, predávať, distribuovať alebo vytvárať odvodené práce, založené na Službe alebo softvéri, v celku alebo sčasti, s výnimkou prípadov, ak tak vyslovene povoľuje príslušne platný zákon alebo máte splnomocnenie od Prevádzkovateľa alebo Partnerov.

11. Odopretie záruky

Výslovne rozumiete a súhlasíte, že:

11.1 vaše používanie Služby je výhradne na vaše vlastné riziko. Prevádzkovateľ a jeho úradníci, zamestnanci, agenti, spolupracovníci a poskytovatelia licencie výslovne odopierajú všetky záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo predpokladané, vrátane, okrem iného, predpokladaných záruk obchodovateľnosti alebo vhodnosti na určitý účel a neporušenia.

11.2 Prevádzkovateľ a jeho úradníci, zamestnanci, agenti, spolupracovníci a poskytovatelia licencie nedávajú žiadnu záruku, že 11.2.1 Služba bude splňovať vaše požiadavky; 11.2.2 Služba bude neprerušovaná, načas, bezpečná alebo bez chýb; 11.2.3 výsledky, ktoré je možné získať z používania Služby budú presné alebo spoľahlivé; 11.2.4 kvalita akýchkoľvek výrobkov, služieb, informácií alebo iného materiálu kúpeného alebo získaného vami prostredníctvom Služby naplní vaše očakávania; a 11.2.5 akékoľvek chyby v softvéri budú opravené.

11.3 k akémukoľvek materiálu stiahnutého alebo inak získaného prostredníctvom používania Služby pristupujete podľa svojho vlastného uváženia a na vlastné riziko, a budete výhradne zodpovedný za akékoľvek poškodenie vášho počítačového systému alebo stratu údajov, spôsobenú stiahnutím akéhokoľvek takého materiálu.

11.4. žiadna informácia, či už ústna alebo písomná, ktorú získane od Prevádzkovateľa alebo prostredníctvom Služby alebo z nej, nebude zakladať žiadny záväzok, ktorý nie je výslovne uvedený v podmienkach používania.

12. Obmedzenie zodpovednosti

Výslovne rozumiete a súhlasíte, že Prevádzkovateľ a jeho úradníci, zamestnanci, agenti, spolupracovníci a poskytovatelia licencie nebudú voči vám zodpovední za žiadne priame, nepriame, súvisiace, osobitné, následné alebo značné škody, vrátane, okrem iného, škôd za stratu zisku, dobrého mena, používania, údajov alebo iných nehmotných strát (dokonca aj keď Prevádzkovateľ bol upozornený na možnosť takýchto škôd), plynúcich z: 12.1 používania alebo neschopnosti používať Službu; 12.2 nákladov za zaobstaranie náhradného tovaru a služieb plynúcich z akýchkoľvek tovarov, údajov, informácií alebo služieb kúpených alebo získaných alebo správ prijatých alebo transakcií, do ktorých sa vstúpilo prostredníctvom Služby alebo z nej; 12.3 neautorizovaného prístupu k vašim prenosom alebo údajom, alebo ich zmeny; 12.4 výrokov alebo správania akejkoľvek tretej strany na Službu; alebo 12.5 akejkoľvek inej záležitosti súvisiacej so Službou.

13. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním a poskytnutím osobných údajov a súhlas so zasielaním obchodných informácií a príslušné vyhlásenia dotknutej osoby

Týmto v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba "Zákon") dobrovoľne udeľujem súhlas so spracovaním, uchovaním a zhromažďovaním mojich osobných údajov v rozsahu mnou poskytnutých osobných údajov spoločnosti ADV Europe, IČO : 46 681 850, so sídlom Hožova 8, 010 01, Slovenská republika (ďalej iba "Prevádzkovateľ" alebo "ADV") a súčasne dobrovoľne udeľujem súhlas so zasielaním obchodných oznámení podľa zákona NR SR č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a so zasielaním reklamy podľa zákona NR SR č. 147/2001 Z.z. o reklame.

Súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v informačnom systéme Prevádzkovateľa v zmysle § 12 zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľujem na dobu neurčitú odo dňa udelenia súhlasu až do dňa doručenia odvolania súhlasu, a to v rozsahu údajov uvedených v mnou vyplnenom formulári a jeho prílohách a údajov získaných od tretích osôb pri preverovaní správnosti mnou poskytnutých údajov a údajov o mojej bonite a dôveryhodnosti.

Prevádzkovateľ týmto informuje poskytovateľa osobných údajov, že za účelom plnenia dohodnutých služieb je nevyhnutné jeho osobné údaje poskytovať a sprístupňovať príjemcom a tretím stranám, zamestnancom Prevádzkovateľa vykonávajúcim činnosti na základe týchto Podmienok používania, sprostredkovateľom osobných údajov Prevádzkovateľa, obchodným partnerom Prevádzkovateľa, a iným osobám podieľajúcim sa na plnení služieb. Poskytovateľ osobných údajov týmto udeľuje súhlas Prevádzkovateľovi na poskytovanie a sprístupňovanie jeho osobných údajov týmto tretím osobám a príjemcom uvedeným v tomto ustanovení Podmienok používania alebo za účelom služieb zmluvných partnerov Prevádzkovateľa, ako sú najmä ale nielen príprava alebo skvalitnenie novej alebo existujúcej ponuky tovarov alebo služieb zmluvných partnerov Prevádzkovateľa, zasielanie obchodných oznámení a ponúk emailom, telefonicky alebo pomocou správ SMS, reklamné a marketingové činnosti a propagáciu produktov, tovarov, služieb alebo značky zmluvných partnerov Prevádzkovateľa ako aj ochrana práv ADV a zmluvných partnerov Prevádzkovateľa v rozsahu požadovanom všeobecne záväznými právnymi predpismi. Osobné údaje a súhlas sa vzťahuje ku všetkým údajom, ktoré som do formulára uviedol (uviedla).

Prevádzkovateľ týmto informuje poskytovateľa osobných údajov, že za účelom plnenia dohodnutých služieb je nevyhnutný cezhraničný prenos jeho osobných údajov a to aj do tretích krajín, t.j. krajín ktoré nie sú členom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Európskeho hospodárskeho priestoru. Ak je to potrebné za účelom plnenia dohodnutej služby môžu byť osobné údaje poskytnuté aj do krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, čo berie poskytovateľ osobných údajov týmto na vedomie. Poskytovateľ osobných údajov týmto udeľuje súhlas Prevádzkovateľovi na takéto cezhraničné poskytovanie jeho osobných údajov v zmysle tohto ustanovenia Podmienok používania.

Beriem na vedomie, že tento súhlas na spracovanie osobných údajov som oprávnený(á) kedykoľvek odvolať písomným oznámením doručeným na adresu sídla Prevádzkovateľa. Vyjadrenie nesúhlasu nemá vplyv na doterajšie oprávnenie Prevádzkovateľa spracúvať moje osobné údaje v zmysle príslušných právnych predpisov. Súhlasím, že Prevádzkovateľ je oprávnený na základe písomnej zmluvy poveriť spracúvaním osobných údajov Sprostredkovateľa. Súčasne udeľujem súhlas na poskytnutie mojich osobných údajov z informačného systému Prevádzkovateľa alebo Sprostredkovateľa tretej osobe na neurčitý čas až do dňa doručenia odvolania súhlasu. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomným oznámením doručeným na adresu sídla Prevádzkovateľa. Momentom odvolania súhlasu nesmú byť osobné údaje ďalej spracovávané a musia byť vymazané.

Súhlasím so zasielaním obchodných informácií a marketingových ponúk zo strany ADV alebo tretích osôb prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie, a to najmä prostredníctvom elektronickej pošty, telefónom, telefaxom alebo vo forme správ prostredníctvom GSM technológií podľa zákona NR SR č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomným oznámením doručeným na adresu sídla Prevádzkovateľa.

Prehlasujem, že Prevádzkovateľ pred získaním osobných údajov si vopred a riadne splnil všetky informačné povinnosti podľa § 15 zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a že prevádzkovateľom som bol riadne poučený podľa § 21 zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Tieto vyhlásenia a súhlasy sa vzťahujú na všetky moje osobné údaje a osobné údaje, ktoré som uviedol (uviedla) v online formulári na internete, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto vyhlásení a súhlasov. Vyhlasujem, že som spôsobilý(á) na právne úkony v plnom rozsahu a že všetky mnou uvedené osobné údaje a iné údaje sú v plnom rozsahu pravdivé, správne a hodnoverné. Výslovne vyhlasujem, že tento súhlas je podľa zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov písomným dokladom a že prejav vôle som vykonal(a) slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne prostredníctvom vyplnenia online formulára na internete a jeho online vlastnoručným odoslaním, čím potvrdzujem, že bola splnená písomná forma tohto úkonu (udelenia súhlasu). Dátum odoslania formulára je dátumom udelenia súhlasu.

14. Záverečné ustanovenia

Podmienky používania zakladajú úplnú dohodu medzi vami a Prevádzkovateľom a riadia vaše používanie Služby, nahradzujúc akékoľvek predošlé dohody medzi vami a Prevádzkovateľom týkajúce sa Služby. Môžete tiež podliehať ďalším podmienkam, ktoré môžu platiť v prípade, keď používate alebo kupujete určité iné služby Prevádzkovateľom, pridružené služby, obsah tretej strany alebo softvér tretej strany.

Súhlasite, že všetky spory, ktoré vznikli alebo v budúcnosti vzniknú z týchto Podmienok používania, alebo v súvislosti s nimi, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik týchto Podmienok používania sa budú rozhodovať v rozhodcovskom konaní v súlade so zákonom 244/2002 Z.z. pred Stálym rozhodcovským súdom European Court of Arbitration, zriadeným pri právnickej osobe IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o., IČO : 44 933 401, so sídlom : Hodžova 8, 010 01 Žilina (zriadenie uverejnené v Obchodnom vestníku č. 129C/2010), a to za podmienok a podľa pravidiel vymedzených Štatútom Stáleho rozhodcovského súdu European Court of Arbitration a jeho Rokovacím poriadkom a to pred jediným rozhodcom menovaným predsedom Stáleho rozhodcovského súdu European Court of Arbitration a to zo zoznamu rozhodcov na Stálom rozhodcovskom súde European Court of Arbitration. Zmluvné strany sa zaväzujú rozhodcovskému rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konaní podriadiť s tým, že rozhodnutie pre zmluvné strany je konečné a záväzné. Zmluvné strany sa ďalej v zmysle ustanovenia § 42 zákona č. 244/2002 dohodli, že vylučujú podanie žaloby podľa § 40 ods. 1 písm.h). Tým však nie je dotknuté právo spotrebiteľa podať návrh na všeobecný súd v súlade s platnými predpismi v Slovenskej republike.

Bez ohľadu na akýkoľvek zákon alebo vyhlášku, ktorá by bola proti, súhlasíte, že akákoľvek reklamácia alebo právne kroky, ktoré vzišli z používania Služby alebo Podmienok používania, alebo sú s nimi spojené, musí byť podaná do jedného (1) roka po tom, čo vznikla táto reklamácia resp. právne kroky, alebo bude navždy premlčaná.

Tieto Podmienky používania nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.

Prevádzkovateľ je oprávnený meniť a inovovať Službu bez súhlasu Používateľa a aj bez predchádzajúceho oznámenia zmien Používateľovi.